บุคลากรในการดำเนินงาน

บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด มีพนักงานประจำประกอบด้วย:

คณะกรรมการบริหาร
6     คณะกรรมการบริหาร
3     เลขานุการฝ่ายบริหาร
กลุ่มบริหารงานก่อสร้าง (หน่วยงาน)
6     ผู้จัดการโครงการ
2     ผผช.ผจก.โครงการ
6     วิศวกรโครงการ
4     ผู้จัดการหน่วยงาน
3     สถาปนิกโครงการ
1     ผู้ช่วยสถาปนิก
1     ผจก.สโตร์กลาง
1     ผช.ผจก.และเลขาฯ สโตร์กลาง
7     ผู้ประสานงานโครงการ
6     วิศวกรสนามอาวุโส 2
6     วิศวกรสนามอาวุโส 1
1     วิศวกรสำนักงานอาวุโส 2
3     วิศวกรสำนักงานอาวุโส 1
13   วิศวกรสนาม 2
57   วิศวกรสนาม 1
1     วิศวกรสำนักงาน 2
6     วิศวกรสำนักงาน 1
5     วิศวกรสำรวจปริมาณ 1
10   หัวหน้างานทั่วไป
16   หัวหน้าคนงาน
9     ช่างสำรวจ
25   ฝ่ายซ่อมบำรุง
6     ช่างไฟฟ้า
8     จป.วิชาชีพ
2     เลขานุการหน่วยงาน
19   พนักงานธุรการหน่วยงาน
11   สโตร์หน่วยงาน
49   ฝ่ายปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป (สำนักงานใหญ่)
3     ฝ่ายตรวจสอบ
3     จป.วิชาชีพ
11   ฝ่ายเขียนแบบ
12   ฝ่ายประมูลงาน
4     ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
14   ฝ่ายจัดซื้อ
24   ฝ่ายการเงิน + ฝ่ายบัญชี
16   ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
รวม 380 คน