คณะกรรมการบริหาร

บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด มีคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1. นายวิเชต ชัยกล้าหาญ : กรรมการผู้จัดการ
2. นายวรพจน์ ศรีมหาโชตะ : รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารจัดการ
3. รศ.ประสงค์ อิงสุวรรณ : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
4. นายวิทยา วีสกุล : ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
5. นางวารี ศรีมหาโชตะ : ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการและพัฒนา
6. นางสาวสุรีรัตน์ ชัยกล้าหาญ : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน